Kurzy

Vyššie vzdelávanie je nevyhnutné na získanie terapeutických osvedčení a certifikátov.

5-dňový základný kurz v metóde EEG Biofeedback PROFI

prednášajúci Mgr. Bibiana Naďová

Tento kurz je určený tých, ktorí sa chcú metóde EEG biofeedback venovať profesionálne.

Obsah kurzu:

 • história EEG biofeedbacku vo svete a u nás,
 • čo je to EEG biofeedback,
 • princíp fungovania metódy EEG biofeedback,
 • ontogenéza neurologického vývoja,
 • ontogenetický, psychologický a neurologický pohľad na samostatné úzke frekvenčné pásma (delta, theta, alfa, smr, beta a beta2),
 • zapojenie a obsluha prístroja,
 • diagnostika dospelého klienta (frontálne, centrálne a parietálne, samostatne pre pravú a ľavú hemisféru),
 • diagnostika dieťaťa (centrálne a parietálne, samostatne pre pravú a ľavú hemisféru),
 • diagnostika nespolupracujúceho dieťaťa,
 • popis výsledkov diagnostiky, vyhodnotenie diagnostickej tabuľky a stanovenie individuálnych potrieb každého klienta,
 • stanovenie terapeutického plánu individuálne pre každého klienta podľa jeho nameraných hodnôt,
 • vytvorenie štrukturovaného terapeutického plánu s presne stanovenými cieľmi,
 • základné vyhodnocovanie výsledkov klinického EEG,  frekvenčný a amplitudový vplyv na psychologický obraz klienta,
 • pochopenie princípu nematurovaných a prematurovaných rytmov a ich vplyv na dozrievanie CNS,
 • psychologický obraz nematurovaných a prematurovaných rytmov,
 • praktické tréningy pre deti s ADD, ADHD, DMO a autizmom,
 • možnosť supervízie klientov terapeutov Mgr. Bibanou Naďovou.

Jeho absolvovanie je podmienkou získania certifikácie úrovne I.

3-dňový základný kurz v neurofyziológii

* kurz je určený len pre EEG biofeedback providerov s absolvovaným PROFI kurzom a min. polročnou praxou

Tento kurz je určený pre terapeutov a trénerov, ktorí absolvovali 5-dňový základný kurz v metóde EEG Biofeedback. Na kurze sa oboznámia so stručnou anatómiou mozgu, talamo-kortiko-reverberačný systémom, motorickým a limbickým systémom, prácou s s EEG obrazom - rozbor frekvencií a amplitúd afrekvenčným a amplitudovým vplyvom na psychologický obraz klienta. Takisto budú mať možnosť konzultácie praxe a otázok s ňou spojenými.

Jeho absolvovanie je podmienkou získania certifikácie úrovne I.

Špecifické tréningové protokoly a diagnostické tabuľky

prednášajúci Mgr. Bibiana Naďová
* kurz je určený len pre certifikovaných EEG biofeedback providerov s min. úrovňou certifikácie I.

Tento kurz je určený pre terapeutov a trénerov, ktorí bravúrne zvládajú základné terapeutické protokoly, nemajú problém odtrénovať akéhokoľvek klienta a vyčerpali už všetky doteraz známe protokoly. Na tomto kurze sa naučia pracovať s inými formami zapojení a špecifickými tréningami ako napríklad tréning neurotransmiterov, tréning motorického kortexu, tréning ukladania do dlhodobej a krátkodobej pamäte, alfa-theta tréning a mnoho ďalších osožných a v terapeutickej práci každodenne využiteľných tréningových protokolov.

Schopnosť jeho praktického využitia je podmienkou získania certifikácie úrovne II.

Rozbory a pochopenie neurologického popisu EEG

prednášajúci Mgr. Bibiana Naďová
* kurz je určený len pre certifikovaných EEG biofeedback providerov s min. úrovňou certifikácie II.

Tento kurz je určený pre terapeutov a trénerov, ktorí absolvovali základný kurz v metóde EEG Biofeedback a kurz neurofyziológie a chcú sa ďalej vzdelávat. Je to kurz na lepšie pochopenie neuropsychologickej podstaty.

Schopnosť jeho praktického využitia je podmienkou získania certifikácie úrovne III.

Bihemisferálny EEG biofeedback tréning

prednášajúci Mgr. Bibiana Naďová
* kurz je určený len pre certifikovaných EEG biofeedback providerov s min. úrovňou certifikácie III.

Tento kurz je určený pre profi trénerov s bravúrne zvládnutou zručnostou v základných a špecifickýchtréningových protokoloch.

Schopnosť jeho praktického využitia je podmienkou získanie certifikácie úrovne IV.