O inštitúte

„My veríme, že každý mozog sa dokáže učiť.“

Hlavnou náplňou nášho inštitútu je združovať odborníkov a záujemcov o prácu s deťmi a dospelými so špecifickými potrebami so zameraním na holistický prístup k diagnostike a terapeutickým metódam. Pre našich terapeutov je v ich každodennej praxi veľmi dôležité zameranie sa na zisťovanie príčin symptómov a hľadanie primárnych príčin sekundárnych príznakov rôznych typov problémov klientov.

Na diagnostiku používame niekoľko zobrazovacích metód na presné určenie problému, ktorý je spúštačom rôznych deficitov. Testujeme deti na klinickom EEG a používame klinický audiogram. Venujeme sa problematike biologickej väzby (gastroenterinálny systém) a jej náväznosti na nervový systém. Zaujímajú nás všetky aspekty, a to neurologické, psychické, biologické, neuromotorické či audiologické, ktoré môžu mať za dôsledok rôzne špecifické deficity. Snažíme sa prísť na koreň problému a presne zacieliť terapeutický proces každému klientovi individuálne.

Našimi klientami sú deti a dospelí s rôznym spektrom problémov. U detí ide najmä o deti z rizikových tehotenstiev, po problemových pôrodoch, po otravách, deti ktoré sa nevyvíjajú štandardne podľa normotabuliek, deti s problémovým správaním, deti zo špecificky oneskoreným vývojom rôznych funkcií ako je reč, motorika či predškolské zručnosti. Nahliadame na klienta nie ako na postihnutého jedinca, ale ako na človeka, u ktorého došlo k poškodeniu cesty a cieľa, ktoré smerujú k zdravému vývoju a my hľadáme prostriedky a pomôcky ako túto cestu opraviť a vydať sa tým správnym smerom. Všetky techniky a prostriedky, ktoré využívame na terapie sú neinvazívne a smerujú k spontánnemu rozvoju všetkých zručností a návykov. 

Našim cieľom je vyškoliť odborné tímy na celom Slovensku, aby sa zlepšila infraštruktúra poskytovania kvalitnej diagnostiky a terapie. Používame moderné postupy a techniky na presné stanovenie problému alebo deficitu klienta, a tie chceme rozšíriť medzi odbornú verejnosť.

Poskytujeme odborné stáže a školenia, workshopy a prednášky, lebo sme presvedčení, že naozaj každý mozog sa dokáže učiť.

Mgr. Bibiana Naďová

terapeutka a hlavná školiteľka
EEG biofeedback inštitút Slovensko