ontogeneza-eeg-biofeedback

Ontogenéza – postupné dozrievanie elektrickej aktivity v mozgovej kôre

 • 11. októbra 2016

Mgr. Bibiana Naďová

FREKVENCIE ELEKTRICKEJ AKTIVITY MOZGU

Mozog je náš najdôležitejší riadiaci orgán, ktorý má za úlohu reguláciu a organizáciu činnosti celého organizmu. Využíva  na to informácie prichádzajúce z periférnych orgánov, ktorým vysiela spätný signál určený na potrebnú reguláciu. Tento proces sa volá biologická spätná väzba (biofeedback) a prebieha v organizme úplne prirodzene a neustále.

Pri mozgovej činnosti vzniká v mozgovej kôre elektrická aktivita, ktorej frekvencie sa pohybujú v špecifickom rozsahu a môžeme ju snímať prostredníctvom elektroencefalogramu (EEG). Dlhodobé výskumy potvrdili, že pri určitom psychickom stave prevažuje v mozgu úzke frekvenčné pásmo z celého frekvenčného spektra, ktoré je sprevádzané rôznymi mentálnymi stavmi.

V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať, aké frekvenčné pásma náš mozog robí, prečo a kedy sú pre nás dôležité a ako ich prítomnosť či neprítomnosť ovplyvňuje náš psychický stav.

Ontogenéza – postupné dozrievanie elektrickej aktivity mozgu
delta – theta – alfa – smr – beta – gama

DELTA 0,5 – 4 Hz

Hladina delta je základná aktivita človeka od narodenia do veku cca 2,5 roka. Je stavom absolútneho útlmu všetkých biologických funkcií. Prirodzene je stavom bezsenného spánku, neprirodzene dôsledkom bezvedomia, choroby alebo úrazu. V tejto hladine dochádza k hlbokej regenerácii všetkých životných funkcií a dobíjaniu všetkých energetických rezerv. Proces látkovej premeny prebieha pomalšie, účinnejšie. Hladinu delta možeme dosiahnuť aj hyperventiláciou.

Frekvencia delta sa v mozgu dieťaťa tvorí už počas prenatálneho vývinu a kopíruje tlkot matkinho srdca, preto je pokoj a rovnováha matky v tehotenstve pre dieťa veľmi dôležitá. V dospelosti je prítomná u zdravého človeka počas spánku. Ak sa vyskytuje v bdelom stave, môže to poukazovať na patologický proces, ktorý tam prebieha.

Charakteristické psychosomatické aktivity hladiny delta

 • vypínač vedomého vedomia
 • proces liečenia a samoliečenia
 • hlboký regeneračný spánok
 • rem spánok
 • zastavenie vedomých mozgových aktivít, komplexný odpočinok
 • uvoľnenie rastového hormónu hgh

 Biochemická podstata psychoemocionálnych stavov hladiny delta

 • ľudský rastový hormón somatotropín
 • metabolizmus proteínov
 • stimulácia rastu chrupaviek
 • stimulácia rastu kostí
 • doležitý pri raste tela a raste svalov atlétov

 Pásma delty

 • 0,5 – 1,5 Hz – mentačná delta
 • 1 – 3 Hz – spánková delta

THETA 4 – 7 Hz

Hladina theta je základná aktivita človeka vo veku od cca 2,5 do 6 rokov. Z neurologického hľadiska je rytmus theta veľmi významnou frekvenciou pre schopnosť efektívnejšieho, rýchlejšieho, objemovo rozsiahlejšieho a dlhodobo stabilnejšieho príjmu informácií a motivácie  na dosiahnutie cieľov.

Rytmus theta disponuje nadmierou kreativity a vo veku 2,5 až 6 rokov je veľmi dôležitý na učenie sa nových a preprogramovanie starých vzorov správania. V tomto predškolskom veku totiž dieťa využíva na naučenie sa nových vecí a vzorov správania či na naučenie sa schopnosti sebaovládania najmä pozorovanie, skúsenosť z manipulácie s vecami, vnímanie, počúvanie a to, čo získalo svojimi praktickými skúsenosťami v tomto veku, teda primárne doma a v škôlke.

Pre tento vek sú typické schopnosti a isté formy učenia dieťaťa, ktoré podporuje práve rytmus theta.

V tomto veku dominuje predstavivosť a fantázia bez regulácie logiky, istá magičnosť, teda interpretácia reálneho sveta fantáziou. Pre tento vek je takisto typický egocentrizmus, pretože dieťa ešte stále s ťažkosťami chápe a akceptuje názory iných. V tomto veku sa dieťa učí systémom pokus – omyl, zapája sa do skupinových hier, prejavuje súťaživosť, učí sa správnym spôsobom správania, prejavuje svoje emócie. Rozvíja sa chápanie dobrého a zlého, ako aj zmysel pre humor, začína sa identifikácia s inou osobou. Dieťa si buduje vlastné teritórium, spoznáva svoje telo, rado predvádza, čo sa naučilo, počúva rozprávky a kladie vela otázok.

Na to, aby všetky tieto schopnosti mohlo dieťa rozvíjať, je veľmi dôležité, aby vo veku 2,5 – 6 rokov bol uňho dominantný práve rytmus theta.

Biochemická podstata psychoemocionálnych stavov frekvencie theta

Frekvencia theta je dôležitá aj na tvorbu hormónov melatonínu a sérotonínu. Melatonín je najvýznamnejší hormón ovplyvňujúci mnoho iných hormonálnych funkcií. Ľudovo sa mu povie hormón dobrej nálady a riadi 24-hodinový cyklus bdenia a spánku, ako aj činnosť niektorých hormónov endokrinného systému. Dostatok tohto hormónu eliminuje príznaky depresie. Sérotonín reguluje sekréciu žalúdočných kyselín, stimuluje funkciu hladkého svalstva, takisto ovplyvňuje náladu, ale zároveň riadi spánok a pocit hladu. Je súčasťou biochémie depresívnych stavov, migrenóznych stavov a biochémie bipolárnych porúch.

Theta a podpora neurotransmiterov

Neurotransmitery sú nízkomolekulárne chemické látky, ktoré prirodzene vznikajú v nervovej sústave a slúžia  na prenášanie vzruchov. Bunky nervovej sústavy, neuróny, sú vybavené špeciálnymi receptormi, citlivými na výskyt špecifického neurotransmiteru. Medzi najdôležitejšie neurotransmitery patrí acetylcholín, aminokyseliny glicín a kyselina glutámová, katecholamíny, dopamín, noradrenalín a adrenalín a biogénna kyselina gama-aminomaslová /GABA/, histamín a sérotonín. Niekedy sa používajú ako liečivá niektorých závažných neurologických a psychiatrických porúch. Neurotransmitery sú pre naše fungovanie veľmi dôležité, hlavne na cielené učenie.

Charakteristické psychosomatické aktivity hladiny theta

 • hlboké stavy meditácie
 • intuícia
 • podpora pamäti
 • podpora kreativity
 • snová imaginácia
 • modifikácia správania
 • zosilnený účinok liekov a medikamentov
 • superlearning, rýchle porozumenie informáciám
 • preprogramovávanie negatívnych vzorov správania – aktívne snívanie
 • redukcia stresu

ALFA 8 – 12 Hz

Hladina alfa je základná aktivita zdravého, bdelého a zrelého mozgu človeka. Dozrieva okolo veku 6,5 roka a plnú zrelosť nadobúda okolo 13. roka života. Hladina vedomia alfa sa spája s uvoľneným a pokojným stavom vedomia, zameraným dovnútra a na integráciu tela a mysle. Zároveň je typickou relaxačnou hladinou s absenciou akéhokoľvek napätia. V tejto hladine myseľ takmer nereaguje na podnety z vonkajšieho prostredia, ktoré ju rušia. Podmienkou zotrvania v tejto hladine je absencia myšlienok, ktorých dôsledkom je disharmónia a napätie.

Je to typický stav relaxu psychiky a tela pri zachovaní plnej bdelosti, podmienený príjemnými, slastnými pocitmi v dôsledku zvýšenej tvorby prirodzených opiátov – endorfínov v endokrinnom systéme. Zotrvávanie v tejto hladine posilňuje a regeneruje všetky životné funkcie a vylučuje rozvoj akéhokoľvek ochorenia.

Biochemická podstata psychoemocionálnych stavov frekvencie alfa

Frekvencia alfa je dôležitá aj na tvorbu tvorbu hormónov dopamínu a acetylcholínu. Dopamín je neurohormón a neurotransmiter. Zlepšuje srdcovú činnosť, prekrvenie obličiek, zlepšuje emocionálny stav mysle a asociuje s pocitom šťastia a motiváciou. Je veľmi dôležitý pri Parkinsonovej chorobe, psychózach a depresiách. Acetylcholín je neurotransmiter a rastový hormón. Znižuje hladinu cholesterolu, krvného tlaku a reguluje sekréciu feromónov. Mierni anoxémiu (nedostatočné okysličovanie krvi). Nedostatok acetylcholínu je sprievodným javom Alzheimerovej choroby.

Charakteristické psychosomatické aktivity hladiny alfa

 • hlboké relaxačné hladiny doležité pre zdravie a pocit šťastia
 • eliminácia stresového reliéfu
 • vizualizácia
 • kreativita
 • koncentrácia
 • riešenie problémov
 • intuícia
 • percepcia
 • emočný pokoj
 • hlboká sebareflexia
 • zlepšenie imunity
 • modifikácia dychovej a pulzovej frekvencie

 SENZORIMOTORICKÝ RYTMUS (SMR) 12 – 15 Hz

Frekvencia objavená Dr. Stermanom. Slúži na reguláciu centrálneho nervového systému a je spojená s motorickým pokojom. Ide o špecifickú aktivitu vretenovitého tvaru vyskytujúcu sa centrálne. Vyznačuje sa aktívnou mysľou, pozornosťou obrátenou „von“ (napríklad uvoľnené sledovanie prednášky, filmu) a uvoľnenou koncentráciou.

Senzorimotorický rytmus objavil Prof. M. Barry Sterman, Ph.D., emeritný profesor na oddelení neurológie a bio-behaviorálnej psychiatrie. Jeho hlavné výskumné záujmy sú nervové mechanizmy pri epilepsii, kognitívne koreláty EEG rytmov, samoregulácia EEG, základné nervové mechanizmy spánku. V 60. rokoch skúmal, ako dokážu mačky korigovať svoje EEG, keď očakávajú nejaký druh odmeny. V tom čase ho oslovila NASA s požiadavkou, aby zistil, aké množstvo látky, ktorá sa uvoľnuje pri spaľovaní pohonnej hmoty, spôsobuje kozmonautom epileptické záchvaty, prejavujúce sa kŕčmi, stratou vedomia a ojedinele aj smrťou. Prof. Sterman použil na výskum svoje výskumné mačky a zistil, že zvieratá, ktoré sa podrobili jeho výcviku (tréningu), dokázali zvládnuť veľké množstvá záťažovej látky a nedostali záchvat. V kontrolnej skupine boli mačky bez tréningu – a tieto jedince dostávali kŕče už pri malom množstve látky, ktorá sa uvoľňovala pri spaľovaní pohonnej hmoty. A bol na svete prvý tréningový projekt s názvom biofeedback.

STREDNÁ BETA 15 – 18 Hz

Dozrieva postupne od 15. roku života a lokalizuje a centro-frontálne vľavo. Stredná beta je typická pre aktívne dianie, sústredenie, koncentráciu a aktívny vnem a pripravenosť reagovať. Do najvyšších hodnôt beta sa dostávame v stavoch koncentrácie na daný problém a jeho riešenie. V hladinách strednej beta sme vačšinu dňa ako aktívni, používajúci kineticko-motorický aparát  na pohyb. Je v nej aktívne naše vedomie, ako aj aktívna činnosť a zmyslové sústredenie na okolie.

Charakteristické psychosomatické aktivity hladiny beta

 • bdelosť
 • ostražitosť
 • vedomé aktívne vedomie
 • koncentrácia
 • kognícia (poznávanie)
 • analýza a organizácia informácií
 • logické, analytické, intelektuálne myslenie
 • verbálna komunikácia
 • vedomý vnem

 VYSOKÁ BETA 18 – 40 Hz

Prirodzene frontálne a prefrontálne vľavo. Neprirodzene, ak sa vyskytuje v inej lokalizácii ako frontálne a prefrontálne a spôsobuje stavy úzkosti, strachu a stresu. Zotrvávanie vo vyšších úrovniach hladiny beta od 22 Hz si organizmus dlhodobo nemôže dovoliť. Dochádza k energetickému vyčerpaniu v dôsledku nadmernej energetickej záťaže s dôsledkami zhoršujúcej sa kvality látkovej premeny a regenerácie tkanív. Jej sprievodnými prejavmi sú menšia alebo vačšia miera svalového napätia a stavy náladových zmien až podráždenosti. A vyskytuje sa pri niektorých psychoneurotických poruchách a chorobách.

Biochemická podstata psychoemocionálnych stavov frekvencie beta od 22 Hz

Frekvencia beta od 22 Hz je zodpovedná za tvorbu hormónov somatostatínu a noradrenalínu. Somatostatín je hormón, ktorý blokuje sekréciu ostatných hormónov, znižuje produkciu rastového hormónu, tlmí funkciu pravej hemisféry, znižuje rýchlosť absorpcie nutrientov v procese trávenia. Zároveň znižuje rýchlosť motorickej reakcie a blokuje vylučovanie inzulínu a glukagónu. Noradrenalín je hormón, ktorý znižuje produkciu rastového hormónu. Je zodpovedný za vzostup hladiny cholesterolu a krvného tlaku. Aktivuje sympatetický nervový systém, zvyšuje srdcový rytmus. Dôsledkom vysokej hladiny noradrenalínu je nespavosť, nechutenstvo, nepokoj, podráždenosť a depresia.

EXTRÉMNE RÝCHLA BETA (GAMA) nad 40 Hz

Frekvencia gama je prítomná pri extrémne záťažových situáciách. Gama je spojená s vysoko efektívnym spracovávaním informácií. Podľa jednej populárnej teórie mysle gama vlny vstupujú do tvorby unifikovaného vnímania vedomia – vyššieho stavu vedomia. V prenesenom význame je to niečo ako anjelská frekvencia. Vzťahujú sa teda na nervové vedomie prostredníctvom mechanizmu vedomej pozornosti. Ukázalo sa, že skúsení tibetskí meditátori produkujú vyšší stupeň gama vĺn než nemeditátori pred a počas meditácie.

© EEG biofeedback inštitút Slovensko
www.eegbfb.sk