ZÁŤAŽOVÉ EEG

Zátažové (psychologické) EEG je klasicky vykonávané EEG, kde sú okrem testovania bežného natívu, hyperventilácie a fotostimulácie vykonávané aj k veku príslušné záťažové testy zamerané primárne na testovanie pamäte, laterality, porozumenia, kognitívnych zručností, exekučných schopností, sluchovej a zrakovej pamäte a komunikácie medzi mozgovými hemisférami.

Týmito testami sledujeme ako sa mozog správa v záťažových situáciách, čo sa pri danej činnosti deje s mozgovou frekvenciou a príslušnými amplitúdami (zrelosť, frekvenčné pásma, výška amplitúd) a aká je vyhranenosť laterality hemisfér. Toto poznanie je z psychologického hľadiska veľmi prínosné, nakoľko na jeho základe vieme lepšie porozumieť diagnostickému obrazu klienta, a tým pádom aj kvalitnejšiemu nastaveniu terapeutického procesu.

Takéto záťažové EEG musí byť vyhodnotené neuropsychológom, ktorý vie posúdiť ako sa neurologický obraz odráža na psychomotorickom vývine klienta. V rámci EEG biofeedback inštitútu Slovensko sú záznamy vyhodnocované neurológom.